Elektrikli DC283 KW çalt zarýad beriji üçin akylly integrirlenen çalt batareýa güýçlendirijisi

Gysga düşündiriş:

Jemgyýetçilik awtobuslary, korporatiw gatnawlar we ýolagçy ulaglary ýaly ugurlary has kesgitlenen we şol bir wagtyň özünde birnäçe ulagyň çalt zarýad berilmegini kanagatlandyryp bilýän ýokary güýçli zarýad beriş ýagdaýlary üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Ultra çalt zarýad bermek: 5 minut zarýad bermek, 120 minut işlemek

Giň çykýan naprýa rangeeniýe diapazony: 200-750v giň çykyş naprýa rangeeniýe diapazony, ulaglaryň köpüsiniň zarýad talaplaryna laýyk gelýär

Goşmaça zarýad beriş tertibi: goşa birikdiriji, goşmaça zarýad reesimleri bilen;100% çykyşda bir birleşdiriji, akylly güýç paýlanyşy bilen bir wagtda iki birikdiriji zarýad berýär.aýlaw zarýady

Has ýokary ygtybarlylyk: Ajaýyp suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän dizaýn, ýylylygyň netijeli ýaýramagy, ýagyşa, gar, ýokary ýa-da pes temperatura çydamly, agyr şertlerde durnukly işlemek

Güýçli howpsuzlyk: Birnäçe gorag;awtomatiki öçürmek, artykmaç zarýad bermek we şowsuzlygy izolýasiýa we ş.m.

Dostlukly interfeýs: Köp dilli akylly adam-maşyn interfeýsi, işlemek aňsat

CE kepillendirilen: Europeanewropanyň standart interfeýsini kabul ediň, CE kepillendirildi

Intelligenceokary akyl: Bulut platformasyny dolandyrmak, ykjam programma akylly gözegçilik dolandyryş, hakyky wagtda maglumat ýygnamak

Jikme-jiklik

NYEC seriýaly EV çalt zarýad berijiler sazlamany dolandyrmak, dolandyryş, talap, displeý, uzakdan gözegçilik we beýleki funksiýalary birleşdirip, Europeanewropanyň standart interfeýsini kabul edýär.Zarýad bermegiň ähli prosesi akylly gözegçilikde.Iki birikdiriji we opsiýa zarýad beriş usullary bilen enjamlar uly awtobus duralgalarynda, awtoulag ýollarynyň hyzmat meýdançalarynda, EV zarýad beriş stansiýalarynda we ş.m. çalt zarýad bermek üçin iň amatly saýlawdyr.

Parametr

Giriş

Çyzyk naprýa .eniýesi (VAC) AC 400 ± 10%
AC tok birikmesi 3P + N + PE
Quygylyk (HZ) 50Hz ± 5%
Kuwwat faktory ≥ 0.99
Häzirki THD bahasy ≤ 5%

Çykyş

Çykyş toky (A) 0 ~ 400
Naprýatageeniýäni sazlamagyň takyklygy ≤ ± 0,5%
Dowamly häzirki takyklyk ≤ ± 1%
Ipokarky faktor ≤0.5%
Çykyş naprýa rangeeniýe diapazony (VDC) 150 ~ 1000
Zarýad beriş interfeýsleri CCS2
Birikdirijilere zarýad bermek 2
Çykyş güýji (kWt) 200 240 300 360
Gaplamak Agaç gaplamak

General

Ölçegleri (W × D × H: mm) 840 x 980 x 2000 (görnüşi agdyklyk edýär)
Kabeliň uzynlygy (m) 7 ýa-da 10 (islege görä)
IP derejesi IP54
Aragatnaşyk PLC (ulaga zarýad beriji)
Sowatmak Ethernet (zarýad beriji)
Doly ýük netijeliligi Howa sowadyldy
Köpdürlüligi ≥94%
 

Gorag

EN 61851-1 EN 62196 IEC 61851-21-2 EN 61851-23 EN 61851-24
Daşky gurşawyň temperaturasy (℃) -20 ~ + 50

Daşky gurşaw

Saklaýyş temperaturasy (℃) -40 ~ + 70
Çyglylyk 5 ~ 95% aýaz ýok
Belentlik (m) ≤ 2000
Sesi (dB) ≤ 70
Umumy talaplar Kuwwat 160 KW DC
Model belgisi DE1K0160LY01
Önümiň ululygy 800 * 600 * 1750mm (W * D * H)
Giriş talaplary AC üpjünçilik ulgamy 5 simli CCS2 3 fazaly
Giriş naprýa .eniýesi 380V AC (± 15%)
Quygylyk 45-65Hz
Daşky gurşawyň zerurlygy Daşky gurşawyň temperaturasy -20 ℃ ~ 50 ℃
Çyglylyk 5% ~ 95%
Saklaýyş temperaturasy -25 ℃ ~ 55 ℃
.Agdaý Daşarda ulanmak
Mehaniki talaplar Mehaniki durnuklylyk IEC61851-1 bölüm 11.11.2
IP reýting IP54
Sowadyş usuly Mejbury howany sowatmak
Çykyş talaplary Baglaýjynyň mukdary 1 birleşdiriji
Her birleşdirijiniň çykyşy DC birleşdirijisi: 200-750Vdc, 150A (Maks)
Birikdirijiniň gabat gelmegi DC birikdirijisi IEC62196-3 CCS-2 laýyk gelýär
Netijelilik ≥95% (Bahalandyrylan çykyş güýji)
Kuwwat faktory ≥0.99 (doly ýük)
Ulanyjy interfeýsi we görkeziş talaplary EVSE we CMS arasynda aragatnaşyk OCPP 1.6 teswirnamasy
Ölçeg Grid-duýgur ölçeg her ulagyň birlik sarp edilişine esaslanýar
Tor interfeýsi Ethernet, 4G (Opsiýa)
Gorag we howpsuzlyk talaplary Howpsuzlyk parametri Artykmaç tok naprýa .eniýeniň ýokarlanmagy, ulalmagy goramak, syzmakdan goramak, gysga utgaşma, aşa gyzgynlykdan goramak we ş.m.

Hyzmat we goldaw

- Telefon goldawyny, ýerinde hyzmat, gaýdyp gelmek we abatlamak hyzmatyny we ş.m. satuwdan soňky hyzmat ediş guramalary bilen.

- Ygtybarly tehniki goldaw berýän enjamyň konfigurasiýasyny, işleýşini, hyzmatyny, hilini, hyzmatyny we ähli dinamiki maglumatlary sorap bilýän ulanyjy maglumat bazasy bilen.

Goldaw telefon liniýasy: 0086-0592-6882290

E-poçta:export@xmnewyea.com

“Xiamen Newyea Science and Technology Co., Ltd.”

Goşuň

tutuş sahnazarýad berijiEV akylly zarýad üýşmesi 160kw DC çalt zarýad beriji
luyite zarýad bekediheşeng zarýad bekedijikme-jiklik


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler