NEWYEA Evergrande Xingluo zarýad platformasyna kömek edýär

NEWYEA, Evergrande Xingluo zarýad beriş platformasyna, Sýamen we Çaňşadaky stansiýalary gurmakdaky tejribesini paýlaşmaga we ösüş üçin täze pikirleri ara alyp maslahatlaşmaga kömek edýär
Indi zarýad alýan kärhanalar awtoulag kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin bäsleşende, dünýäniň iň gowy 500 kärhanasynyň biri hökmünde “Evergrande Group” täze energiýa ulaglary pudagynda-da işjeň ösýär.Golaýda, “Evergrande Charging Technology Ltd. ýerler.

001

Awtoulag pudagy bilen baglanyşykly döwlet bölümleriniň ýolbaşçylarynyň köpüsi, esasy zarýad beriji operatorlar, şeýle hem kabul edilýän ýeriň töweregindäki şäherlerde stansiýa gurmak isleýän kiçi we mikro kärhanalaryň wekilleri gurluşyk işlerine nädip maýa goýmalydygy barada çuňňur pikir alyşmak we pikir alyşmak üçin ýygnandylar we zarýad beriş stansiýalarynyň işi.

“NEWYEA Technology”, irki içerki simsiz we simli akylly zarýad beriş ulgamyny ösdürmek, elektrik ulaglaryny öndürmek we işlemek, toplumlaýyn zarýad ýygnamak üýşmek operatory hökmünde.Şeýle hem, Sýamen we Çaňşada ýerleşýän alyş-çalyş ýygnagyna gatnaşmaga çagyryldym.

001

001

Aslynda, “NEWYEA Technology” köp ýyl bäri akylly zarýad bermek pudagy bilen çuňňur meşgullanýar.Diňe önümçilikde öňdebaryjy akylly zarýad beriş üýşmek önümleri bolman, eýsem müşderiler üçin iň laýyk kooperatiw hyzmat tertibini sazlap bilýän ähli taraplaýyn, kämillik we köp ugurly iş çözgütleri hem bar.Indi, “NEWYEA” ýurduň güýçli kärhanalary bilen bilelikdäki kärhanalary bilelikde döretmek arkaly tutuş ýurt boýunça zarýad beriş infrastrukturasynyň maýa goýumlaryny, gurluşygyny we işleýşini öňe sürdi.

001

NEWYEA şu wagta çenli 20-den gowrak taslama şäheri bolan 6 bilelikdäki kärhana döretdi.Kompaniýanyň we ähli hyzmatdaşlaryň ýeňiş gazanmagy üçin ýokary hilli kepillik berip biljek enjamlardan, platforma, iş, hyzmat, meýilnamalaşdyrmak we ýerleşdirişden öz ösüşiniň talaplaryny yzygiderli gowulandyryň.
Bir exchangea ýygnagynyň bolan ýerinde, gatnaşyjy ýolbaşçylar we bilermenler pudak syýasatlaryny we ösüş tendensiýalaryny, desganyň öndürijileri we platforma operatorlary tarapyndan paýlaşylýan stansiýa gurluşygy we iş tejribesi, dogruçyl, pragmatiki we ylham beriji biresalary üns bilen düşündirdiler we ägirt uly zatlary açyk görkezdiler. zarýad beriş pudagynyň ösüş meýdançasy.
“Evergrande” tarapyndan işe girizilen “Xingluo” zarýad beriş platformasy, esasan, wokzal bilen hyzmatdaşlyk edýän kiçi we mikro kärhanalara hemmetaraplaýyn we hünär dolandyryş gurallary bilen üpjün etmek we üýşmeleň saýlamak, zarýad beriş sahnasy, elektrik we elektrik satuwy üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary bermekden ybaratdyr. bekedi.Açyk ekologiýa döretmek we ähli ulag platformalary bilen birikmek, umumy iş netijeliligini ýokarlandyrmak, şeýle hem täze energiýa ulaglarynyň “soňky kilometri” çözmek üçin “bir nokat” arkaly.

001

“NEWYEA” tehnologiýasy we “Evergrande Xingluo Tong” -a zarýad bermek üçin bolsun, bu alyş-çalyş ýygnagy iki tarapyň arasynda has gowy düşünişdi.“Evergrande Xingoxtong”, “NEWYEA” -lar üçin ýeňiş gazanmak üçin açyk platforma üpjün edip biler, kärhanalara arzan bahadan we has netijeli zarýad beriş stansiýalaryny gurmaga we işlemäge kömek edip biler, şeýle hem iki tarapdaky kärhanalaryň geljekdäki hyzmatdaşlygy üçin berk binýat döredip biler.


Iş wagty: Awgust-10-2021