Howpsuzlyk barada maslahatlar, Tomusda zarýad beriş stansiýalarynda işlemekde we hyzmat etmekde nädip gowy iş etmeli?Tomusda zarýad beriş stansiýasy üçin howpsuzlyk gollanmasy!Syýahat üçin gorag penjesini nädip saklamaly

Temperatureokary temperatura we yssy tomus, ýygy-ýygydan ýagýan ýagyş, zarýad beriş stansiýalarynyň işleýşine we tehniki hyzmatyna uly kynçylyklar getirdi.Bu gün, bu hakda gürleşeliň.Tomus zarýad beriş stansiýalarynyň işleýşine we tehniki hyzmatyna has köp üns bermeli?

1

Dynç günleri zarýad beriş stansiýasyna gelýän we gidýän köp ulag bar, şonuň üçin tozan agyr.Temperatureokary temperatura gurşawynda, zarýad beriş üýşmeleňleriniň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin zarýad beriş üýşmelerini goldamak üçin möhüm iş.Esasanam zarýad beriş üýşmesini ulananyňyzda, tozan geçirmeýän toruň daşary ýurt jisimleri tarapyndan petiklenendigine ýa-da ýokdugyna üns bermelidiris, şonuň üçin howa girelgesiniň we rozetkasynyň howa kanalynyň gowy howa çalşygy täsirini üpjün etmelidir, bu möhüm baglanyşykdyr iş we tehniki zarýad bekedi.

 2

Rainagyş möwsüminden öň zarýad beriş stansiýasy wokzaldaky ýollary we meýdan meýdanyndaky zeýkeş desgalaryny hemmetaraplaýyn gözden geçirmeli we suwuň ýygnanmagynyň we zeýkeşiniň öňüni almakda gowy iş etmeli.Şol bir wagtyň özünde, elektrik paýlaýyş otagynda enjamlaryň garrandygyny, çyglydygyny, syzýandygyny, transformatoryň adaty bolmadyk sesini we ş.m. barlamagy gowy ýerine ýetiriň. tunel we ş.m. we wagtynda drena and we şemalladyň.

3