“NEWYEA” topary, kärhanalaryň ýaşyl ösüşi üçin täze mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşmak üçin 2021-nji ýyldaky “Internet Wind Wind Direction Carbon Zero” sammitine gatnaşmaga çagyryldy.

2012-nji ýylyň 8-nji iýulynda, Sýamen Ösüş we Özgertme Komissiýasy we Sýamen Senagat we Maglumat Tehnologiýasy Býurosy tarapyndan dolandyrylýan we Üçünji Deňiz Gözleg Tebigy Instituty we Guramaçylyk tarapyndan bilelikde maliýeleşdirilýän "2021-nji ýyldaky Internet ýel ugry uglerod nol sammiti". Hytaý Halkara Internet Internet sergisi komiteti Sýamende geçirildi."Xiamen NEWYEA" toparynyň başlygy doktor Lin Guijiang esasy çykyş etmek üçin çagyryldy we "ykdysady özgerişleri ösdürmek we nol uglerod ykdysadyýetini açmak" barada degişli gepleşik geçirmek üçin AloT, uly maglumatlar we senagat maýa goýumlary boýunça hünärmenler bilen ýygnandy. we Hytaýda "goşa uglerod" nyşanynyň fonunda AloT kärhanalarynyň täze mümkinçilikleri barada söhbet etdi.

001

001

Duşuşykda doktor Lin Guijiang "Uglerod nol akylly energiýa tehnologiýasy innowasiýasy" mowzugy bilen zyňyndylary azaltmak jogapkärçiligini we goşa uglerod maksady bilen awtoulag pudagy tarapyndan ägirt uly bazar mümkinçiliklerini hödürledi.Uglerodyň iň ýokary tendensiýasynda täze energiýa ulaglarynyň satuwynyň ýokarlanjakdygyny, 2040-njy ýylda iň ýokary derejä ýetjekdigini, 2045-nji ýylda elektrik ulaglarynyň aralaşmagynyň 100% -e ýetjekdigini, 2060-njy ýyla çenli 2060-njy ýylda täze maýa goýumlarynyň boljakdygyny aýtdy;we bazar maglumatlaryna görä, 2060-njy ýylda umumy zarýad beriji üýşmeleriň umumy sany 2060-dan geçer. Elektrik ulaglarynyň çalt aralaşmagy uglerod zyňyndylaryny azaltmagyň açary boldy;uglerod söwda bazaryny ösdürmek we gurmak bilen bilelikde täze energiýa ulaglary senagatynyň we ýaşyl innowasiýa tehnologiýalarynyň birleşmegine itergi berer, bahasyna ýetip bolmajak bazar bahasyny öndürer.

NEWYEA topary esasy beden hökmünde täze energiýa bilen täze güýç ulgamyny täzeleýär we gurýar, arassa, az uglerodly, howpsuz we täsirli energiýa ulgamyny gurýar.Tehnologiki innowasiýa we önümçilik kuwwatynyň, energiýa saklanyşynyň, zarýad bermegiň we sanly energiýa we kuwwat aktiwleriniň integrasiýa re modeimini birleşdirer we energiýa we kuwwatyň ýaşyl we pes uglerodly ösüşi arkaly yzygiderli ykdysady we durmuş özgertmelerine ýolbaşçylyk eder.

001

001

Şol bir wagtyň özünde, sammitiň güni ýurduň 20-den gowrak kärhanasynyň we uniwersitetleriniň degişli işgärleri sapar we alyş-çalyş üçin NEWYEA toparynyň baş edarasyna baryp gördüler.Doktor Lin Guijiang, şeýle hem, NEWYEA toparynyň ýyllar boýy ösüş prosesi bilen jikme-jik tanyşdyrdy we kompaniýa tarapyndan döredilen akylly zarýad ekologiýasynyň degişli önümleri bilen tanyşdyrdy.Enterpriseshli kärhanalara we uniwersitetlere jogapkär adamlar, NEWYEA toparynyň önümçilik ýerleşişini we ösüşini ýokary derejede ykrar etdiler.

001
Mundan başga-da, “Internet of Wind Wind Direction Carbon Zero Summit” -iň öňüsyrasynda, şu aýyň 2-sinde, Zhangangzhouou intellektual önümçilik senagatyny ösdürmek birleşigi ýubileý dabarasyny we ilkinji ikinji geňeş mejlisini geçirdi.Şol gün, Zhangangzhouou intellektual önümçilik senagatyny ösdürmek birleşiginiň prezidenti hökmünde doktor Lin Guijiang, mahabat birleşiginiň şu ýylky ösüş ýagdaýy barada hasabat berdi.

001

001


Iş wagty: Awgust-10-2021