Coreadro sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we özeniň geljegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys |“Newyea Microelectronics” 2022-nji ýyldaky Aziýa zarýad sergisini dürli amaly çözgütler bilen üstünlikli tamamlady.

2022-nji ýylyň 16-njy awgustyndan 18-nji awgustyna çenli “Charging Point Network” tarapyndan gurnalan “2022 (tomus) Aziýa zarýad sergisi” Şençzhenen Futian konwensiýa we sergi merkezinde geçirildi.Aziýada zarýad beriş pudagynda az sanly tehnologiýa pudagyndaky wakalaryň biri hökmünde bu sergi içerde we daşary ýurtlarda köp sanly meşhur marka kärhanalaryny özüne çekdi.“Xiamen Microelectronics Technology Co., Ltd.” hem sergä köp sanly amaly programmalary getirip, gatnaşmaga çagyryldy.

2021-nji ýylda dünýädäki simsiz zarýad beriş bazary 10 milliard ABŞ dollaryndan gowrak bolar.Geljekde sarp ediş elektronikasynyň we elektrik ulaglarynyň satuwy netijesinde dünýädäki simsiz zarýad bazary bäş ýyldan soň 18 milliard dollar töweregi bolar.Öňümizdäki ýedi ýylda dünýädäki simsiz zarýad beriji bazary ýyllyk 19,8% ösüş depgini bilen öser.Simsiz zarýad beriş tehnologiýasynyň meşhurlygynyň artmagy bilen, TWS hakyky simsiz nauşniklerde, akylly eşikde, elektrik diş çotgalarynda, elektrik razorlarda, arassalaýjy maşynlarda, süpüriji robotlarda, akylly lukmançylyk kömeginde we beýleki önümlerde ulanyldy we kem-kemden standart boldy.

Simsiz zarýad bermegi esaslandyran we öwrenen bu pudakda irki kärhana hökmünde Täze Mikroelektronika, döredilen gününden bäri kiçi we orta güýçli simsiz zarýad beriş çiplerini we çözgütlerini gözlemek we ösdürmek we senagat taýdan ulanmak bilen meşgullanýar.Müşderileriň abraýy bilen tanalýan we müşderileriň üznüksiz işinde artykmaç agram gazanan müşderi önümleriniň ösüşinde we hyzmat mümkinçiliklerinde önüm gözleginde we ösüş güýjünde we tejribesinde çuňňur toplanýar.

Bu sergide hünärmenleriň we dostlaryň ünsüni özüne çeken NS1100 100W ýeke rulon ulgamy shemasy we NS1300 300W ýeke rulon ulgamy shemasy ýaly birnäçe simsiz zarýad shemalaryny görkezdik.Şolaryň arasynda, wagonlarda simsiz zarýad beriş hyzmatyny berip, ulanyjylaryň syýahatyny has amatly we ygtybarly edip biljek Şençzhenen metrosynyň köp şahaly liniýalarynda NY7519 + SY03 15W ýeke rulonly çyzgy shemasy ulanyldy.

Häzirki wagtda bu kompaniýa köpden bäri “Cisco”, “Huawei”, “Lidaxin”, “Greenlink Technology” we ş.m. ýaly meşhur markalara hyzmat edip, strategiki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Bu ýyl “Newyea Mikroelektronika” Hytaý CRRC, Hanning Intelligent we beýleki kärhanalar bilen çuňňur simsiz zarýad beriş shemalary bilen çuňňur hyzmatdaşlyk edýär.