Zehinlilikden doly, garaşýanlaryňy ýaşa |“Newyea Technology” 16-njy Şençzhenen halkara zarýad beriş enjamlary senagaty sergisini ajaýyp tamamlady

30-njy iýulda, Şençzheneniň 16-njy halkara zarýad beriş enjamlary senagaty sergisi üstünlikli netijä geldi.Içerde we daşary ýurtda zarýad beriş pudagynyň ýoly hökmünde bu sergi zarýad beriş desgalaryndaky kärdeşleriniň islegini kanagatlandyrýar we zarýad beriş infrastrukturasynyň gurluşygyny we zarýad beriş stansiýalarynyň geljekdäki ösüş tendensiýasyny görkezmek üçin bu pudakdaky köp sanly kärhanany özüne çekýär. .“Newyea Technology” kompaniýanyň özenini getirdiakylly zarýad ýygnamak önümleriwe dürliakylly zarýad beriş hyzmat çözgütlerisergi meýdançasyna.Söwdagärleriň köpüsi bu ýere geldi we “Newyea” akylly zarýad üýşmesine ýokary derejede üns we tanaldy.

Adamlaryň sili, ajaýyp waka henizem

Işe goýberilişiň ilkinji gününde “Newyea” tehnologiýa stendi adamlardan dolydy we günüň ajaýyp dabarasy henizem açykdy.Önümleriň innowasiýa dizaýnyna we ýokary tehnologiýaly akylly tehnologiýalara garamazdan, olaryň hemmesi “Newyea” brendiniň güýjüni we önümleriň iň täze tehnologiýasyny daşarky dünýä görkezýär, köp müşderiler tarapyndan gowy görülýär we söýülýär. .

Bu sergä gatnaşmak üçin “Newyea Technology” saýty Günorta Hytaýdan we Günorta-Günbatar Hytaýdan satuw elitalaryny iberdi.Hünär ussatlygy we doly joşgun bilen ähli tarapdan sergä gatnaşyjylary garşylaýarlar.Soňky ýyllarda bolan waka, subsidiýa barmy ýa-da ýokmy, beýleki gyzgyn temalar bolan elektrik ulagy zarýad bazaryndaky umumy gurşawyň üýtgemegi, “Newyea Technology” -iň innowasiýa tehnologiýasy bilen bilelikde size “Shinco” tehnologiýa önümleriniň degişli çözgütlerini hödürledi. .Şübheleri we aragatnaşygy yzygiderli ýok etmek arkaly, Newyea Technology bilen müşderileriň arasynda köpri gurýar.

Gowy habar |Newyea “Altyn üýşmek” baýragyny aldy

Şol bir wagtyň özünde sergi meýdançasynda zarýad ýygnamak pudagynyň “Oskar” ady bilen tanalýan “Altyn üýşmek baýragy” gowşurylyş dabarasy hem geçirildi.“Newyea Technology”, güýji bilen “Hytaýda iň güýçli on zarýad beriji enjam markasy kärhanasy” diýen ada eýe boldy.

Aslynda, Newyea Technology köp ýyl bäri simsiz zarýad bermek pudagyna çuňňur gatnaşýar.Diňe önümçilikde öňdebaryjy akylly zarýad beriş üýşmek önümleri bolman, eýsem müşderiler üçin iň oňat gabat gelýän kooperatiw hyzmat modelini düzüp biljek ähli taraplaýyn ösen we köp ugurly iş çözgütleri hem bar.Häzirki wagtda “Newyea” dürli ýerlerde güýçli kärhanalar bilen bilelikdäki kärhanalary döretmek arkaly tutuş ýurt boýunça zarýad beriş infrastrukturasynyň maýa goýumlaryny, gurluşygyny we işleýşini öňe sürdi.

Nýuýa şäherinde şu wagta çenli 7 bilelikdäki kärhana döredildi we taslamalar 30-dan gowrak şäherde ýerleşdirildi.Öz-özüňi ösdürmegiň talaplaryny enjamlar, platforma, iş, hyzmat, meýilnamalaşdyrmak we ýerleşiş nukdaýnazaryndan yzygiderli gowulandyrmak, kompaniýanyň we ähli hyzmatdaşlaryň ýeňiş gazanmagy üçin ýokary hilli kepillik berip biler.Bu hormata eýe bolmak, “Newyea Technology” -iň güýjüniň jemgyýetiň ähli gatlaklary we abraýly guramalar tarapyndan ýokary derejede ykrar edilendigini aňladýar.Şol bir wagtyň özünde, Newyea üçin hem höwesdir.Geljekde müşderilere has pragmatiki garaýyş we hyzmat bilen iň oňat gabat gelýän önümler we özleşdirilen çözgütler bilen üpjün ederis.

Ösüş mümkinçiliginden peýdalanyň we altyn ýoda tarap hereket ediň.

“Iki uglerod” syýasaty bilen dolandyrylýan Newyea Technology, zarýad beriş infrastrukturasynyň öňdebaryjy kärhanasy hökmünde geljekde akylly önümçiligi ösdürmegiň serhet tehnologiýasyna ünsi jemlär, innowasiýa üns berer, innowasiýa we ösüşe güýç berer we şol bir wagtyň özünde wagt, bazar tendensiýasyna laýyklykda ýokary ygtybarly we ýokary ygtybarly zarýad önümlerini yzygiderli gözläň we ösdüriň, gurluşyk stansiýalarynyň hyzmat mümkinçiligini yzygiderli ýokarlandyryň, täze energiýa ulaglary zarýad beriş pudagynyň uzak möhletli, dowamly we sagdyn ösmegine kömek ediň we hereket ediň altyn zynjyryň täze bölümine tarap.

 


Iş wagty: 21-2022-nji oktýabr