Roadoly giňeldiň, iň ýokary derejä çykyň —— Newyea topary 2022-nji ýylyň orta dolandyryş dolandyryş konferensiýasyny geçirdi.

22-23-nji iýul aralygynda “Newyea Group” 2022-nji ýylyň ortalarynda Zhangangzhouou Newyea simsiz senagat parkynda “Newyea” operasiýa we dolandyryş ýygnagyny geçirdi.“Newyea Group” -yň golçur kärhanalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem ýurduň ähli sebitlerinden satyjylar Huaan, Zhangangzhouou şäherine ýygnanyp, kompaniýanyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda alyp barýan işini giňişleýin jemlemek üçin toparyň işiniň esasy ugruny we ugruny anyk kesgitlediler. 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda.

Leadershipolbaşçylygy, goldaw strategiýasyny gowulandyrmak

Yearylyň ortasyndaky ýygnak iki bölege bölünýär.22-nji iýulda topar “Ajaýyp liderlik” okuwyny gurady.Bu okuwda gözegçiniň üstündäki ähli golçur kärhanalary, bölüm müdirleri we orta ýolbaşçylar gatnaşdy.Onlaýn we awtonom sinhron göni ýaýlym arkaly.Bu okuwyň mazmuny, pikirleriň çokundyrylmagy we dolandyryjylaryň dolandyryş ideýalary üçin pikirleriň giňelmegi bolup, geljekki dolandyryş işlerine gowy ýol görkezip biler.Şol bir wagtyň özünde, ýolbaşçylara öňdebaryjy işgärlere ambisiýa bilen işleri etmäge, jogapkärçiligi çekmäge batyrgaý bolmaga, gazançlara we ýitgilere adaty ýürek bilen seretmäge, hormat we ynam bilen toparlaryň arasynda ak ýürekli, işjeň utgaşdyrmagy ýatladýar. durmuşa geçirmegi güýçlendirmek, netijeli topar döretmek we toparyň ösüş maksatlaryna ýetmek.

Gaýtadan pikirlenmek we täze syýahat etmek

23-nji iýulda toparyň orta ýyl ýygnagy resmi taýdan geçirildi.Toparyň başlygy, doktor Lin Gui Jiang tutuş ýygnaga gatnaşdy we möhüm görkezmeler berdi.Duşuşyga toparyň baş müdiriniň orunbasary jenap Jin Quan ýolbaşçylyk etdi, üç sany esasy iş segmentine: tehnologiýa, marketing we amallara ünsi jemledi we 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda umumy işleri jemledi.

Dört esasy iş bölümi, degişlilikde ýylyň birinji ýarymynda gazanylan üstünlikler we bar bolan meseleler, pudagyň içindäki we daşyndaky daşky gurşawa täsiri derňewi we ýylyň ikinji ýarymy üçin meýilnamalar we strategiýalar barada jikme-jik hasabat berdi.Secondylyň ikinji ýarymynda her pudagyň esasy düwünlerini we wezipelerini göz öňünde tutup, dürli bölümleriň ýolbaşçylarynyň köpçülikleýin çekişmesinde we çekişmesinde hemmeler ylalaşyga geldiler, maksatlaryny kesgitlediler we tamamlanmagyny üpjün etmek üçin bilelikde tagalla etdiler. ýylyň ikinji ýarymynda meseleler.

Doglan günüň gutly bolsun, mähirli deň-duşlar

Yearylyň ortasyndaky ýygnagyň tertibi berk bolsa-da, henizem ýyly we owadan pursatlar bardy.Duşuşykda Adam resurslaryny dolandyrmak bölümindäki kärdeşlerim iýul aýynda doglan günleri bolan gyzlar üçin ýörite doglan gün toýuny taýýarladylar.Doglan günüň ýakymly tortlary, ajaýyp tortlar we çaý arakesmeleri bu ýylyň ortaky ýygnagyna köp reňk goşýar.

Öňe gidiň we ýene-de pikire çykyň.