Hytaý awtoulag birleşigi: 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda täze energiýa ulaglarynyň bazardaky paýy 27,1% -e ýetdi.

13-nji güni Hytaý awtoulag birleşigi 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda täze energiýa ulaglarynyň öndürilişini we satuwyny yglan etdi. Hytaý awtoulag öndürijiler birleşiginiň statistik seljermesine görä, 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda täze energiýa ulaglary ýokary tizlikde ösmegini dowam etdirdi we Aýlyk önümçilik we satuw rekord derejä ýetdi, bazar paýy 27.1%.

2022-nji ýylyň sentýabr aýynda täze energiýa ulaglarynyň öndürilişi we satuwy degişlilikde 755,000 we 708,000-e ýetdi, bu öňki aý bilen deňeşdirilende 9,3% we 6.2% ýokarlandy, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,1 esse we 93,9% ýokarlandy.

2022-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda täze energiýa ulaglarynyň öndürilişi we satuwy degişlilikde 4,717 million we 4,567 milliona ýetdi, bu bolsa ýylda 1,2 esse we 1,1 esse artdy we bazar paýy 23,5% -e ýetdi.

2022-nji ýylyň sentýabr aýynda täze energiýa ulaglarynyň esasy görnüşleriniň arasynda geçen aý bilen deňeşdirilende arassa elektrik ulaglaryny we plug-in gibrid ulaglaryny öndürmek we satmak artdy, ýangyç öýjükli ulaglaryň önümçiligi artdy we satuw mukdary azaldy;Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ýokardaky üç kategoriýa çalt ösüşi dowam etdirdi.

2022-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda täze energiýa ulaglarynyň esasy görnüşleriniň arasynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, arassa elektrik ulaglaryny, plug-gibrid ulaglary we ýangyç öýjükli ulaglary öndürmek we satmak ýokary tizlikli ösüşi dowam etdirdi. tizlik.

Täze energiýa ulaglarynyň sany 11,49 milliona ýetdi, ilkinji üç çärýekde 3,713 million täze hasaba alyndy.Sentýabr aýynyň ahyryna Hytaýda täze energiýa ulaglarynyň sany 11,49 milliona ýetip, umumy mukdaryň 3,65% -ini emele getirdi.Olaryň arasynda arassa elektrik ulaglarynyň sany 9,26 million bolup, täze energiýa ulaglarynyň umumy sanynyň 80.56% -ini emele getirýär.2022-nji ýylyň ilkinji üç çärýeginde tutuş ýurt boýunça 3,713 million täze energiýa ulagy hasaba alyndy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1,842 million ýa-da 98,48 göterim köpeldi we täze hasaba alnan ulaglaryň 21.34 göterimini emele getirdi.Şu ýylyň üçünji çärýeginde täze hasaba alnan täze energiýa ulaglarynyň sany 1,495 milliona, täze hasaba alnan ulaglaryň aýlyk ortaça sany 498 000 boldy, bu bolsa şu ýylyň birinji ýarymynda ortaça 370,000 aýlykdan ep-esli ýokarydy.

“Xiamen NEWYEA Technology Co., Ltd.ünsi jemleýärelektrik ulagy akylly zarýad beriş çözgütleri, we elektrik ulagynyň simsiz we simli zarýad beriş ulgamlaryny öwrenmek we ösdürmek, öndürmek we işlemek bilen birleşdiren iň irki içerki kärhana.“Newyea” kämillik ýaşyna ýeten elektrik ulagy simsiz zarýad beriş önümçiliginiň tehniki çözgütleri, öňdebaryjy akylly zarýad beriş üýşmeleň önümleri, akylly zarýad beriş toplumlaýyn hyzmat ediş platformasy we güýçli maliýeleşdirmek mümkinçiliklerine eýe.


Iş wagty: 17-2022-nji oktýabr