Biz hakda

“Xiamen NEWYEA Technology Co., Ltd.

NEWYEA topary

img

“Newyea Group” tehnologiýa bilen işleýän kärhana, gözleg we önümçilik, maýa goýumlaryny birleşdirýär. MOST alymy we simsiz zarýad beriş tehnologiýasy boýunça dünýäde öňdebaryjy alym doktor Lin Guijiang tarapyndan esaslandyryldy.

Güýçli gözleg we dolandyryş topary simsiz elektrik üpjünçiligi tehnologiýasyny öwrenmäge we ösdürmäge we simsiz elektrik üpjünçilik ulgamlaryny senagatlaşdyrmaga gönükdirilen ýurtlardan we daşary ýurtlardan gelen professorlardan, lukmanlardan, ussatlardan we uly inersenerlerden durýar. Elektrik ulaglary, Zatlar Interneti we MEMS, akylly şäherler, harby-raýat integrasiýasy ýaly simsiz elektrik üpjünçiligi tehniki hyzmatlaryny bermek we simsiz elektrik üpjünçiligi ulgamynyň umumy çözgüt üpjün edijisi bolmaga çalyşýarlar.

“Newyea Group” -yň akylly zarýad bermek, esasanam simsiz zarýad bermek ulgamyndaky tehnologiýasy halkara derejesine ýetdi. “State Grid” we “Qualcomm” -dan soň, “Newyea” topary simsiz zarýad bermek ulgamynda 200-den gowrak tehniki patent aldy, şol sanda 57 oýlap tapyş patenti we 36 söwda belligi. Olaryň arasynda 2 EUB söwda belligi we 2 ABŞ söwda belligi; 4 toplumlaýyn zynjyr düzüliş dizaýny alyndy; 19 programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyny hasaba almak; 10-dan gowrak milli ülňüleri, senagat standartlaryny we ýerli ülňüleri düzmäge ýolbaşçylyk etdi we gatnaşdy.

img

NEWYEA tehnologiýasy

img
“Xiamen NEWYEA Technology Co., Ltd. elektrik ulagynyň akylly zarýad beriş çözgütlerine ünsi jemleýär we elektrik ulagynyň simsiz we simli zarýad beriş ulgamlarynyň gözlegini we ösüşini, önümçiligini we işleýşini birleşdiren iň irki içerki kärhana. “Newyea” ösen elektrik ulagy simsiz zarýad beriş önümçiliginiň tehniki çözgütleri, öňdebaryjy akylly zarýad beriş üýşmeleň önümleri, akylly zarýad beriş toplumlaýyn hyzmat ediş platformasy we güýçli maliýeleşdirmek mümkinçiliklerine eýe.

Täze energiýa ulagynyň milli strategiýasy we üýşmek pudagyny ösdürmek üçin täze infrastruktura zarýad berýän fonunda, Newyea ähli çeşmelere we kooperatiw müşderilere hyzmat etmek we zarýad beriş infrastrukturasyna doly oýnamak üçin innowasion we köp görnüşli iş we hyzmat modellerini, ýöriteleşdirilen önümleri we çözgütleri ulanýar. maglumat infrastrukturasyny we beýleki infrastrukturany birleşdirmek üçin serişde hökmünde, sarp ediji elektrik ulaglarynyň we üpjünçilik tarapyndaky internetiň energiýa, maglumat we baha baglanyşyklaryny açýar we şol bir wagtyň özünde desgalary, maglumatlary we hyzmaty açýar. elektrik ulaglary we akylly transport aragatnaşygy, desgalaryň adaty energiýa ulanýan desgalardan energiýa öz içine alýan infrastruktura çenli dikligine ýokarlandyrylmagyna we akylly transport infrastrukturasyna gorizontal taýdan kämilleşdirilip, akylly transportyň toplumlaýyn ösüşiniň täze nusgasynyň emele gelmegine kömek edýär we akylly energiýa.

img

Önümçilik we gözleg bazasy

img

“NEWYEA” akylly zarýad beriji üýşmek önümçiligi we gözleg bazasy, Sýameniň baş edarasyndan 80 km uzaklykda, “Beixiniň merjeni” diýlip atlandyrylýan Hua'anda ýerleşýär. Baza 256 gektar meýdany, 110,000 inedördül metre golaý, şol sanda alty sany standart binany öz içine alýar we täze energiýa ulagynyň önümçiligine we önümçiligine ünsi jemläp, uly, orta we kiçi simsiz zarýad beriş gözlegleriniň netijelerini senagatlaşdyrmaga öwrüp biler. üýşmek ISO, OHSMS we durnukly ösüşiň degişli talaplaryna laýyklykda toplumlaýyn dolandyryş ulgamyny döretdik we kämilleşdirdik. Häzirki wagtda ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy we OHSMS18001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdik. Garaşsyz gözleg we önümçilik we önümçilik prosesinde hiliň barlagyny üpjün etmek üçin hil gözegçilik ulgamynyň her baglanyşygynyň barlaglaryna berk boýun egiň. Tehnologiýa gözleglerinden we önümçiliginden önümiň eltilmegine çenli hil berk gözegçilik astynda saklanýar we önümçilik kuwwaty boýunça müşderileriň gyzyklanmalary iň gowusy kepillendirilýär.

NEWYEA akylly zarýad beriş üýşmek bazasy

“NEWYEA R&D” merkezi, içerki we daşary ýurtly professorlardan, lukmanlardan, ussatlardan we uly inersenerlerden ybarat bolup, 10 000 inedördül metr garaşsyz elektrik ulaglary, kiçi we orta güýçli simsiz zarýad beriş tehnologiýasy we täze çözgütler üçin simsiz we simli zarýad beriş tehnologiýasyny ösdürmäge ünsi jemleýär. R&D ofis binasy we R&D barlaghanasy halkara birinji derejeli standartlara laýyklykda müşderi ulgamynyň innowasiýa modelini durmuşa geçirýär, müşderileri kompaniýanyň içerki innowasiýa prosesiniň ähli taraplary bilen tanyşdyrýar we R&D-den önümçilige toplumlaýyn pudagy gazanmak üçin önümçilik bazasy bilen ýakyndan işleşýär we Müşderileriň isleglerini çalt kanagatlandyrmagy gazanmak, dürli senagat amaly programmalaryna laýyk gelýän akylly zarýad beriş çözgütlerini döretmek üçin müşderiler bilen işlemek.

img

Standart sazlama

NEWYEA şu wagta çenli simsiz zarýad bermek üçin 7 milli standarty, 2 topar standartyny, 3 halkara ülňülerini gözden geçirmäge gatnaşdy we 1 ýerli standart, 1 topar standarty we köp sanly korporasiýa standartlaryny düzmekde öňdebaryjy boldy. Standartlaşdyrmak işinde, Fujian welaýat häkimliginiň gözegçilik býurosy, Sýameniň hiline gözegçilik býurosy, Harbin tehnologiýa instituty, Hytaý elektrik birleşigi, Hytaý awtoulag gözleg instituty, Hytaý elektrik energiýasy gözleg instituty, Döwlet elektrik elektrik gözleg instituty, Hytaý elektronika standartlary bilen hyzmatdaşlyk ediň. Institut we beýleki başarnykly bölümler we ylmy gözleg institutlary alyş-çalyş we hyzmatdaşlyk edýärler we birnäçe standartlaşdyryş işlerini ýerine ýetirmek üçin utgaşýarlar.

No.ok. Taslama belgisi / standart belgisi Adaty ady Standart görnüş
1 IEC 61980-1 Elektrik ulagynyň simsiz elektrik geçiriji ulgamlary (WPT). 1-nji bölüm: Umumy talaplar. Halkara standart
2 ISO 19363 Elektrik bilen hereket edýän ýol ulaglary - Magnit meýdan simsiz elektrik geçirijisi Halkara standart
3 SAIR TIR J2954 Elektrik bilen hereket edýän ýol ulaglary - Magnit meýdan simsiz elektrik geçirijisi - Howpsuzlyk we ylalaşyk talaplary Halkara standart
4 GB / T 38775.1-2020 Elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad beriş ulgamlary - 1-nji bölüm: Umumy talaplar Milli standart
5 GB / T 38775.3-2020 Elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad beriş ulgamlary - 3-nji bölüm: Aýratyn talaplar Milli standart
6 20180971-T-524 (Taslamanyň tapgyry) Elektrik ulagy simsiz zarýad beriş ulgamy Täjirçilik ulaglary üçin aýratyn talaplar Milli standart
7 20180679-T-524 (Taslamanyň tapgyry) Stereo awtoulag duralgasynyň simsiz elektrik üpjünçiligi ulgamy üçin tehniki talap we synag spesifikasiýasy Milli standart
8 20171275-T-339 (Taslamanyň tapgyry) Elektromagnit utgaşyklyk talaplary we elektrik ulaglarynyň simsiz zarýad beriş ulgamlary üçin synag usullary Milli standart
9 20181906-T-339 (Taslama tapgyry) Elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad beriş ulgamlary üçin ylalaşyk talaplary we synag - 2-nji bölüm: Ulag gutarýar Milli standart
10 20180970-T-524 (Taslamanyň tapgyry) Elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad beriş ulgamlary üçin ylalaşyk talaplary we synag - 1-nji bölüm: ýeriň soňy Milli standart
11 DB35 / T 1875-2019 Arassa elektrik meýdanynda (zawodda) ulagyň simsiz zarýad beriş ulgamy üçin öndürijilik talaplary we synag usullary Standarderli standart
12 T / CEC 277-2019 Arassa elektrik meýdany (ösümlik) motorly ulag simsiz ulgam Tehniki aýratynlyklary Topar standarty
13 T / CECS 611- 2019 Elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad beriş enjamlary üçin tehniki spesifikasiýa Topar standarty