Biz hakda

“Xiamen NEWYEA Technology Co., Ltd.

NEWYEA topary

“Newyea Group” tehnologiýa bilen işleýän kärhana, gözleg we önümçilik, maýa goýumlaryny birleşdirýär.MOST alymy we simsiz zarýad beriş tehnologiýasy boýunça dünýäde öňdebaryjy alym doktor Lin Guijiang tarapyndan esaslandyryldy.

“Xiamen Newyea Technology Co., Ltd.elektrik ulagynyň akylly zarýad beriş çözgütlerine ünsi jemleýär we elektrik ulagynyň simsiz we simli zarýad beriş ulgamlarynyň gözlegini we ösüşini, önümçiligini we işleýşini birleşdiren iň irki içerki kärhana.“Newyea” kämillik ýaşyna ýeten elektrik ulagy simsiz zarýad beriş önümçiliginiň tehniki çözgütleri, öňdebaryjy akylly zarýad beriş üýşmeleň önümleri, akylly zarýad beriş toplumlaýyn hyzmat ediş platformasy we güýçli maliýeleşdirmek mümkinçiliklerine eýe.

Önümçilik we gözleg bazasy

NEWYEA akylly zarýad beriji üýşmek önümçiligi we gözleg bazasy, Sýameniň baş edarasyndan 80 km uzaklykda, "Beixiniň merjeni" diýlip atlandyrylýan Hua'anda ýerleşýär.Baza 256 gektar meýdany, 110,000 inedördül metre golaý, şol sanda alty sany standart binany öz içine alýar we uly, orta we kiçi simsiz zarýad beriş gözlegleriniň netijelerini täze energiýa ulagynyň önümçiligine we önümçiligine gönükdirilen senagatlaşmaga öwrüp biler. üýşmekISO, OHSMS we durnukly ösüşiň degişli talaplaryna laýyklykda toplumlaýyn dolandyryş ulgamyny döretdik we kämilleşdirdik.Häzirki wagtda geçdikISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy we OHSMS18001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamyşahadatnama.Garaşsyz gözleg we önümçilik we önümçilik prosesinde hiliň barlagyny üpjün etmek üçin hil gözegçilik ulgamynyň her baglanyşygynyň barlaglaryna berk boýun egiň.Tehnologiýa gözleglerinden we önümçiliginden önümiň eltilmegine çenli hil berk gözegçilikde saklanýar we önümçilik kuwwaty taýdan müşderileriň gyzyklanmalary iň gowusy kepillendirilýär.

öndürmek

NEWYEA akylly zarýad beriş üýşmek bazasy

önüm

“NewYEA R&D” merkezi, daşary ýurtdan gelen professorlardan, lukmanlardan, magistrlerden we uly inersenerlerden ybaratelektrik ulaglary üçin simsiz we simli akylly zarýad beriş tehnologiýasy, 10 000 inedördül metr garaşsyz R&D ofis binasyny we R&D laboratoriýasyny halkara birinji derejeli standartlara laýyklykda öz içine alýan kiçi we orta güýçli simsiz zarýad beriş tehnologiýasy we täze çözgütler, müşderi ulgamynyň innowasiýa modelini durmuşa geçirýär, müşderileri kompaniýanyň içerki innowasiýa prosesiniň ähli taraplary bilen tanyşdyrýar, we R&D-den önümçilige çenli toplumlaýyn pudagy gazanmak we müşderileriň isleglerini çalt kanagatlandyrmak üçin önümçilik bazasy bilen ýakyndan işleşiň, dürli önümçilik goşundylaryna laýyk gelýän akylly zarýad çözgütlerini döretmek üçin müşderiler bilen işleşiň.

Simsiz zarýad

simsiz güýçlendiriji

“Newyea Group” -yň esasanam akylly zarýad bermek tehnologiýasysimsiz zarýad bermek, halkara ösen derejesine ýetdi.Döwlet grid we Qualcomm-dan soň, Newyea topary simsiz zarýad bermek ulgamynda 200-den gowrak tehniki patent aldy, şol sanda 57 oýlap tapyş patenti we 36 söwda belligi.Olaryň arasynda 2 EUB söwda belligi we 2 ABŞ söwda belligi;4 toplumlaýyn zynjyr düzüliş dizaýny alyndy;19 programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyny hasaba almak;10-dan gowrak milli ülňüleri, senagat standartlaryny we ýerli ülňüleri düzmäge ýolbaşçylyk etdi we gatnaşdy.

Güýçli gözleg we dolandyryş topary simsiz elektrik üpjünçiligi tehnologiýasyny öwrenmäge we ösdürmäge we simsiz elektrik üpjünçilik ulgamlaryny senagatlaşdyrmaga gönükdirilen ýurtlardan we daşary ýurtlardan gelen professorlardan, lukmanlardan, ussatlardan we uly inersenerlerden durýar.Elektrik ulaglary, Zatlar Interneti we MEMS, akylly şäherler, harby-raýat integrasiýasy ulgamlarynda simsiz elektrik üpjünçiligi tehniki hyzmatlaryny bermek we umumy çözgüt üpjün ediji simsiz elektrik üpjünçiligi ulgamynyň öňdebaryjy bolmagy maksat edinýär.

topar suraty

Newyea strategiýasy

Täze energiýa ulagynyň milli strategiýasy we üýşmek pudagyny ösdürmek üçin täze infrastruktura zarýad berýän fonunda, Newyea ähli çeşmelere we hyzmatdaş müşderilere hyzmat etmek we zarýad beriş infrastrukturasyna doly oýnamak üçin innowasion we köp görnüşli iş we hyzmat modellerini, ýöriteleşdirilen önümleri we çözgütleri ulanýar. maglumat infrastrukturasyny we beýleki infrastrukturany birleşdirmek üçin serişde hökmünde, sarp ediji elektrik ulaglarynyň we üpjünçilik tarapyndaky internetiň energiýa, maglumat we baha baglanyşyklaryny açýar we şol bir wagtyň özünde desgalary, maglumatlary we hyzmaty açýar. elektrik ulaglarynyň we akylly transportyň baglanyşyklary, desgalaryň dikligine dikeldilip, adaty energiýa ulanýan desgalardan energiýa öz içine alýan infrastruktura çenli dikeldilendigi we gorizontal taýdan akylly transport infrastrukturasyna kämilleşdirilmegi, toplumlaýyn ösüşiň täze nusgasynyň emele gelmegine itergi bermekdir.akylly transport we akylly energiýa.

Geljekde bar bolan esasy tehnologiýa gözleglerini we ösüş ýollaryny kesgitlemek we ekologiýa zarýad bermegiň doly sanly döwrüni garşylamak.

Simulirlenen sahna

Standart sazlama

NEWYEA şu wagta çenli simsiz zarýad bermek üçin 7 milli standarty, 2 topar ülňülerini, 3 halkara ülňülerini gözden geçirmäge gatnaşdy we 1 ýerli standart, 1 topar standarty we köp sanly korporasiýa standartlaryny düzmekde öňdebaryjy boldy.Standartlaşdyryş işinde Fujian welaýat häkimliginiň gözegçilik býurosy, Sýameniň hiline gözegçilik býurosy, Harbin tehnologiýa instituty, Hytaý elektrik birleşigi, Hytaý awtoulag gözleg instituty, Hytaý elektrik energiýasy gözleg instituty, Döwlet elektrik elektrik gözleg instituty, Hytaý elektronika standartlary bilen hyzmatdaşlyk ediň. Institut we beýleki başarnykly bölümler we ylmy gözleg institutlary alyş-çalyş we hyzmatdaşlyk edýärler we birnäçe standartlaşdyryş işlerini ýerine ýetirmek üçin utgaşýarlar.

No.ok. Taslama belgisi / standart belgisi Adaty ady Standart görnüş
1 IEC 61980-1 Elektrik ulagynyň simsiz elektrik geçiriji ulgamlary (WPT). 1-nji bölüm: Umumy talaplar. Halkara standart
2 ISO 19363 Elektrik bilen hereket edýän ýol ulaglary - Magnit meýdan simsiz elektrik geçirijisi Halkara standart
3 SAIR TIR J2954 Elektrik bilen hereket edýän ýol ulaglary - Magnit meýdan simsiz elektrik geçirijisi - Howpsuzlyk we ylalaşyk talaplary Halkara standart
4 GB / T 38775.1-2020 Elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad beriş ulgamlary - 1-nji bölüm: Umumy talaplar Milli standart
5 GB / T 38775.3-2020 Elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad beriş ulgamlary - 3-nji bölüm: Aýratyn talaplar Milli standart
6 20180971-T-524 (Taslamanyň tapgyry) Elektrik ulagy simsiz zarýad beriş ulgamy Täjirçilik ulaglary üçin aýratyn talaplar Milli standart
7 20180679-T-524 (Taslamanyň tapgyry) Stereo awtoulag duralgasynyň simsiz elektrik üpjünçiligi ulgamy üçin tehniki talap we synag spesifikasiýasy Milli standart
8 20171275-T-339 (Taslamanyň tapgyry) Elektromagnit utgaşyklyk talaplary we elektrik ulaglarynyň simsiz zarýad beriş ulgamlary üçin synag usullary Milli standart
9 20181906-T-339 (Taslama tapgyry) Elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad beriş ulgamlary üçin ylalaşyk talaplary we synag - 2-nji bölüm: Ulag gutarýar Milli standart
10 20180970-T-524 (Taslamanyň tapgyry) Elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad beriş ulgamlary üçin ylalaşyk talaplary we synag - 1-nji bölüm: ýeriň soňy Milli standart
11 DB35 / T 1875-2019 Arassa elektrik meýdanynda (zawodda) ulagyň simsiz zarýad beriş ulgamy üçin öndürijilik talaplary we synag usullary Standarderli standart
12 T / CEC 277-2019 Arassa elektrik meýdany (ösümlik) motorly ulag simsiz ulgam Tehniki aýratynlyklary Topar standarty
13 T / CECS 611- 2019 Elektrik ulaglary üçin simsiz zarýad beriş enjamlary üçin tehniki spesifikasiýa Topar standarty